Site name | Fordele ved gastæt kornopbevaring

Fordele, du opnår ved gastæt kornopbevaring

- se artikel fra Landbrugsavisen 23.4.2015 - slagtekalveproducent fremhæver bl.a. fordelene ved fodring med eget korn fra gastæt silo

Ved gastæt opbevaring af fugtigt foderkorn opnår du en række fordele:

For svineproducenter:

 • høj næringsværdi - så der skal bruges mindre foder og fodertilsætning. Forskning fra Foulum (2010) viser, at grisenes fordøjelighed af fosfor stiger ved fodring med korn fra gastæt silo, sammenholdt med lagerfast, tørt opbevaret korn. Desuden forbedres optagelsen af protein
 • begrænset arbejdsindsats - både til daglig og i høsten
 • ingen risiko for f.eks. salmonellasmitte, da ingen skadedyr kan leve i en gastæt silo
 • byg, hvede og majs opbevares særskilt, så foderblanding altid kan optimeres
 • reduktion af klimabelastningen - se SEGES rapport af dec. 2019

For kvægbrug:

 • bedre foderstruktur ved valsning
 • ko-maver fordøjer gastæt opbevaret korn virkelig godt

For fjerkræproducenter - kyllinger og æglæggende høns:

 • det er et lukket system - ingen forurening fra salmonellasmittekilder
 • forsøg viser højere fordøjelighed hos fjerkræ, der får gastæt korn - og dermed bliver foderforbruget mindre
 • øgede krav om CO2 behandlet korn fra aftagere af fjerkræ, imødekommes ved gastæt opbevaring.

 

Fælles for alle 3 husdyrtyper:

 • produktionen er fremtidssikret mod svingende/højere energipriser ved tørring, da korn i gastæt silo ikke tørres
 • høsten kan startes tidligere - du er ikke så afhængig af vandprocenten, da man uden problemer kan håndtere korn med 20-22% vand i en gastæt silo. Tidligere høst betyder ofte også et højere høstudbytte - ligesom risikoen for afblæsning af kernerne er mindre
 • gastæt korn støver mindre ved formaling og udfodring
 • transportomkostningerne er små - da kornet lægges direkte fra marken i siloen, og anvendes herefter fra siloen til foder
 • evt. fremtidige krav til miljøvenlig opbevaring imødekommes - der er et minimum både af energiforbrug og af fosfor- og kvælstofudledning
 • det bliver nemmere at indgå købskontrakter på korn, da fugtigt korn kan modtages i gastæt silo - til fordel for køber og sælger
 • ingen registrerede skader efter snetryk 
 • den billigste opbevaring af foder!